Normativa

Aquest Màster està regulat pel REIAL DECRET 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials. A continuació s’arrepleguen els aspectes més importants per als estudiants relacionats amb els ensenyaments de màster. Per a més informació es remitent a la publicació oficial en el BOE.

A més de la normativa estatal del Ministeri d’Educació que fixa el marc legal, les universitats desenvolupen aquesta normativa adequant-la a les seues característiques i fixant els procediments que exigeix la llei. Aquestes normatives poden consultar-se en les pàgines web de postgrau de les universitats participants en aquest màster.

Universitat Politècnica de València

Universitat de València

Article 10

Ensenyaments de Màster:
 • Els ensenyaments de Màster tenen com a finalitat l’adquisició per l’estudiant d’una formació avançada, de caràcter especialitzat o multidisciplinari, orientada a l’especialització acadèmica o professional, o bé a promoure la iniciació en tasques investigadores.
 • La superació dels ensenyaments previstos en l’apartat anterior donarà dret a l’obtenció del títol de Màster Universitari, amb la denominació específica que figure en el RUCT.
 • La denominació dels títols de Màster serà: Màster Universitari en T per la Universitat O, sent T el nom del Títol i O la denominació de la Universitat que expedeix el títol. En tot cas, les Administracions Públiques vetlaran per que la denominació del títol siga conforme amb el seu contingut i si escau, amb la normativa específica d’aplicació, i no conduïsca a error sobre el seu nivell o efectes acadèmics ni a confusió sobre el seu contingut i, si escau, efectes professionals.

Article 15

Directrius per al disseny de títols de Màster Universitari.
 • Els plans d’estudis conduents a l’obtenció del títol de Màster Universitari, seran elaborats per les universitats i verificats d’acord amb l’establit en el present reial decret.
 • Els plans d’estudis conduents a l’obtenció dels títols de Màster Universitari tindran entre 60 i 120 crèdits, que contindrà tota la formació teòrica i pràctica que l’estudiant haja d’adquirir: matèries obligatòries, matèries optatives, seminaris, pràctiques externes, treballs dirigits, treball de finalització de Màster, activitats d’avaluació, i unes altres que resulten necessàries segons les característiques pròpies de cada títol.
 • Aquests ensenyaments conclouran amb l’elaboració i defensa pública d’un treball de finalització de Màster, que tindrà entre 6 i 30 crèdits.
 • Quan es tracte de títols que habiliten per a l’exercici d’activitats professionals regulades a Espanya, el Govern establirà les condicions a les quals hauran d’adequar-se els corresponents plans d’estudis, que a més hauran d’ajustar-se, si escau, a la normativa europea aplicable. Aquests plans d’estudis hauran de, en tot cas, dissenyar-se de manera que permeten obtenir les competències necessàries per a exercir aqueixa professió. A tals efectes la Universitat justificarà l’adequació del pla d’estudis a aquestes condicions.

Article 16

Accés als ensenyaments oficials de Màster.
 • Per a accedir als ensenyaments oficials de Màster serà necessari estar en possessió d’un títol universitari oficial espanyol o un altre expedit per una institució d’educació superior de l’Espai Europeu d’Educació Superior que faculten en el país expedidor del títol per a l’accés a ensenyaments de màster.
 • Així mateix, podran accedir els titulats conforme a sistemes educatius aliens a l’Espai Europeu d’Educació Superior sense necessitat de l’homologació dels seus títols, prèvia comprovació per la Universitat que aquells acrediten un nivell de formació equivalent als corresponents títols universitaris oficials espanyols i que faculten en el país expedidor del títol per a l’accés a ensenyaments de postgrau. L’accés per aquesta via no implicarà, en cap cas, l’homologació del títol previ que estiga en possessió l’interessat, ni el seu reconeixement a altres efectes que el de cursar els ensenyaments de Màster.

Article 17

Admissió als ensenyaments oficials de Màster.
 • Els estudiants podran ser admesos a un Màster conforme als requisits específics i criteris de valoració de mèrits que, si escau, siguen propis del títol de Màster Universitari o establisca la universitat.
 • La Universitat inclourà els procediments i requisits d’admissió en el pla d’estudis, entre els quals podran figurar requisits de formació prèvia específica en algunes disciplines.
 • Aquests sistemes i procediments hauran d’incloure, en el cas d’estudiants amb necessitats educatives específiques derivades de discapacitat, els serveis de suport i assessorament adequats, que avaluaran la necessitat de possibles adaptacions curriculars, itineraris o estudis alternatius.
 • L’admissió no implicarà, en cap cas, modificació alguna dels efectes acadèmics i, si escau, professionals que corresponguen al títol previ que estiga en possessió l’interessat, ni el seu reconeixement a altres efectes que el de cursar ensenyaments de Màster.

Informació institucional Master Universitari en Investigació Matemàtica UPV

+ INFO

Informació institucional Màster Universitari en Investigació Matemàtica UV

+ INFO

Inscripció i matrícula Màster UV

+ INFO

Inscripció i matrícula Màster UPV

+ INFO