Skip to main content

Marc Legal

Els estudis de Doctorat estan regulats pel REIAL DECRET 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, modificat parcialment pel REIAL DECRET 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat.

A més de la normativa estatal que fixa el marc legal, les universitats desenvolupen aquesta normativa adequant-la a les seues característiques i fixant els procediments que exigeix la llei. Aquestes normatives poden consultar-se en les pàgines web de les universitats participants en aquest programa de doctorat:

Informació UPV
Informació UV

A continuació s’arrepleguen els aspectes més importants per als estudiants. Per a més informació es remitent a la publicació oficial en el BOE.

Article 11.

Ensenyaments de Doctorat.

REIAL DECRET 99/2011
 • S’entén per doctorat el tercer cicle d’estudis universitaris oficials, conduent a l’adquisició de les competències i habilitats relacionades amb la recerca científica de qualitat.
 • La superació dels ensenyaments de doctorat donarà dret a l’obtenció del títol de Doctor o Doctora, amb la denominació que figure en el RUCT.
 • La denominació dels títols de Doctor serà: Doctor o Doctora per la Universitat O, sent O la denominació de la Universitat que expedeix el títol. Així mateix, l’expedició material del títol inclourà informació sobre el programa de doctorat cursat, d’acord amb l’establit sobre aquest tema en el Reial decret 1002/2010, de 5 d’agost, sobre expedició de títols universitaris oficials
 • Sense perjudici de la vigència per a aquests ensenyaments del que es disposa en les disposicions addicionals, quarta, cinquena, sisena i disposició transitòria tercera d’aquest reial decret, els ensenyaments de doctorat es regiran per la seua normativa específica.

Article 6.

Requisits d’accés al doctorat.

 • Amb caràcter general, per a l’accés a un programa oficial de doctorat serà necessari estar en possessió dels títols oficials espanyols de Grau, o equivalent, i de Màster Universitari.
 • Així mateix podran accedir els qui es troben en algun dels següents suposats:
  • Estar en possessió d’un títol universitari oficial espanyol, o d’un altre país integrant de l’Espai Europeu d’Educació Superior, que habilite per a l’accés a Màster d’acord amb l’establit en l’article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre i haver superat un mínim de 300 crèdits ECTS en el conjunt d’estudis universitaris oficials, dels quals, almenys 60, hauran de ser de nivell de Màster.
  • Estar en possessió d’un títol oficial espanyol de Graduat o Graduada, la durada de la qual, conforme a normes de dret comunitari, siga d’almenys 300 crèdits ECTS. Aquests titulats hauran de cursar amb caràcter obligatori els complements de formació al fet que es refereix l’article 7.2 d’aquesta norma, llevat que el pla d’estudis del corresponent títol de grau incloga crèdits de formació en recerca, equivalents en valor formatiu als crèdits en recerca procedents d’estudis de Màster.
  • Els titulats universitaris que, prèvia obtenció de plaça en formació en la corresponent prova d’accés a places de formació sanitària especialitzada, hagen superat amb avaluació positiva almenys dos anys de formació d’un programa per a l’obtenció del títol oficial d’alguna de les especialitats en Ciències de la Salut.
  • Estar en possessió d’un títol obtingut conforme a sistemes educatius estrangers, sense necessitat de la seua homologació, prèvia comprovació per la universitat que aquest acredita un nivell de formació equivalent a la del títol oficial espanyol de Màster Universitari i que faculta en el país expedidor del títol per a l’accés a estudis de doctorat. Aquesta admissió no implicarà, en cap cas, l’homologació del títol previ del que estiga en possessió l’interessat ni el seu reconeixement a altres efectes que el de l’accés a ensenyaments de Doctorat.
  • Estar en possessió d’un altre títol espanyol de Doctor obtingut conforme a anteriors ordenacions universitàries.

Article 7.

Criteris d’admissió.

 • Les Universitats, a través de les Comissions Acadèmiques al fet que es refereix l’article 8.3 d’aquest reial decret, podran establir requisits i criteris addicionals per a la selecció i admissió dels estudiants a un concret programa de doctorat.
 • L’admissió als Programes de Doctorat, podrà incloure l’exigència de complements de formació específics. Aquests complements de formació específica tindran, a l’efecte de preus públics i de concessió de beques i ajudes a l’estudi la consideració de formació de nivell de doctorat i el seu desenvolupament no computarà a l’efecte del límit establit en l’article 3.2.
 • Els requisits i criteris d’admissió al fet que es refereix l’apartat un, així com el disseny dels complements de formació al fet que es refereix l’apartat dos, es faran constar en la memòria de verificació al fet que es refereix l’article 10.2.
 • Els sistemes i procediments d’admissió que establisquen les universitats hauran d’incloure, en el cas d’estudiants amb necessitats educatives especials derivades de la discapacitat, els serveis de suport i assessorament adequats, que avaluaran la necessitat de possibles adaptacions curriculars, itineraris o estudis alternatius.

Article 13.

Tesi Doctoral.

 • La tesi doctoral consistirà en un treball original de recerca elaborat pel candidat en qualsevol camp del coneixement. La tesi ha de capacitar al doctorand per al treball autònom en l’àmbit de la R+D+i.
 • Les Universitats establiran el procediment per a la presentació de la tesi doctoral, incloent la determinació d’un termini màxim per a la posterior lectura de la mateixa. Les universitats, a través de l’Escola de Doctorat o de la corresponent unitat responsable del programa de doctorat, establiran procediments de control amb la finalitat de garantir la qualitat de les tesis doctorals, incidint especialment en la qualitat de la formació del doctorand i en la supervisió.
 • La universitat garantirà la publicitat de la tesi doctoral finalitzada a fi que durant el procés d’avaluació, i amb caràcter previ a l’acte de defensa, altres doctors puguen remetre observacions sobre el seu contingut.
 • La tesi podrà ser desenvolupada i, si escau, defensada, en els idiomes habituals per a la comunicació científica en el seu camp de coneixement.

Requisits d'accés i criteris d'admissió

Perfil d’ingrés recomanat

El perfil d’ingrés recomanat per al Programa de doctorat en Matemàtiques és el de llicenciats, enginyers o graduats que estiguen en possessió d’un títol de màster emmarcat en l’àrea de les matemàtiques, amb orientació investigadora.

Dels màsters oferits per la Universitat Politècnica de València i la Universitat de València, el Màster en Recerca Matemàtica INVESTMAT, també interuniversitari, s’ajusta plenament a aquest perfil d’ingrés

Requisits d’accés

Els requisits generals d’accés són els establits en el RD 99/2011 pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat, en el seu Article 6 (veure Marc legal).

Requisits específics d’accés al Doctorat en Matemàtiques

Els alumnes que accedisquen des d’un màster universitari hauran d’haver realitzat un Treball Fi de Màster d’almenys 12 crèdits ECTS. Asímismo, aquest treball haurà de tenir un perfil investigador. Si l’alumne accedeix per una altra de les vies contemplades en els requisits generals, la Comissió Acadèmica del programa valorarà la necessitat que aquest alumne realitze un treball de recerca previ a la incorporació a la fase de realització de la tesi de doctorat.

Criteris d’accés

Els criteris generals d’admissió d’estudiants són els establits en el RD 99/2011 pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat, en el seu Article 7 (veure Marc legal).

Criteris específics d’Admissió al Doctorat en Matemàtiques

Així mateix, s’hauran de seguir els següents criteris d’admissió que la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat en Matemàtiques ha establit:

 • L’admissió d’alumnes de Doctorat dins del Postgrau de Matemàtiques es realitzarà per part de la Comissió Acadèmica del Doctorat nomenada a aquest efecte. Podran realitzar el doctorat aquells alumnes que hagen cursat els crèdits corresponents al Master Interuniversitari INVESMAT i presentada la seua Tesi de Màster. De la mateixa forma, tindran accés al doctorat aquells estudiants que es troben en possessió del Diploma d’Estudis avançats obtingut en els programes de doctorat del Reial decret 778/1998 “Matemàtica Multidisciplinàries” del Departament de Matemàtica Aplicada de la Universitat Politècnica i el “Programa de doctorat interdepartamental” de la Facultat de Matemàtiques de la Universitat de València.
 • També tindran accés al Doctorat, aquells alumnes que hagen cursat un nombre de crèdits equivalent al del Màster INVESMAT en altres màsters (60 ECTS), tant de l’estat espanyol com a estrangers, que estiguen dins de l’àrea de Matemàtiques o que provinguen d’altres Programes de Doctorat tant nacionals (Reial decret 778/1998) com a estrangers, sempre que la Comissió Acadèmica emeta un informe favorable. Aquesta comissió requerirà la informació necessària de l’estudiant sobre els coneixements d’est i realitzarà una proposta sobre les condicions d’admissió del mateix, establint si escau la tutela que considere adequada.
 • Es seleccionarán els alumnes usant criteris d’excel·lència acadèmica i acords entre les Universitats receptores i les emissores. Els criteris específics ponderats que s’aplicaran seran els següents:-L’expedient acadèmic de les titulacions prèvies de grau i màster (o equivalents) (60%)-Valoracion de la carta d’interessos i motivació presentada per l’alumne i la seua adequació a les línies de recerca del Programa (30%)-Altres mèrits (10%)

Si la Comissió Acadèmica ho considera oportú, es realitzaran entrevistes personals. Aquells alumnes rebutjats podran sol·licitar la revisió de l’expedient seguint les normes de dret administratiu.

La Comissió Acadèmica del Programa podrà exigir que els alumnes que accedisquen amb un màster no emmarcat en l’àrea de matemàtiques realitzen complements formatius. Aquests complements formatius seran seleccionats de l’oferta que realitza el Màster Universitari en Recerca Matemàtica.

 • Estudiants amb dedicació a temps parcial:
  No està especificat com a criteri d’admissió la dedicació a temps complet o parcial de l’estudiant.Qualsevol alumne admès en el programa podrà matricular-se com a alumne a temps parcial si és autoritzat per la Comissió Acadèmica del Programa.
 • Estudiants amb necessitats educatives especials:
  Les característiques del nostre programa requereixen tan sols estudi i treball personal del doctorand orientat i supervisat pel director de la tesi. Per aquesta raó, i tenint en compte els avanços tecnològics existents per a l’ús d’ordinadors, no són necessaris sistemes d’admissió especials per a aquests estudiants. D’altra banda les instal·lacions de les universitats participants estan adaptades per a l’accés d’alumnes amb discapacitat. Ambdues universitats disposen de serveis especials destinats a estudiants amb necessitats educatives específiques derivades de la discapacitat que, si escau, avaluaran les seues necessitats i proposaran a la Comissió Acadèmica del programa les possibles accions a desarollar.

Avaluació i defensa de la Tesi Doctoral

El procediment per a l’avaluació i defensa de la tesi doctoral es regirà pels articles aplicables del RD 99/2011 pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat. En particular:

Article 14.

Avaluació i defensa de la Tesi Doctoral.

REIAL DECRET 99/2011
 • El tribunal que avalue la tesi doctoral es compondrà d’acord amb els requisits fixats per la universitat i d’acord amb l’establit en el present article.
 • La totalitat dels membres que integren el tribunal hauran d’estar en possessió del títol de Doctor i comptar amb experiència investigadora acreditada. En tot cas, el tribunal estarà format per una majoria de membres externs a la Universitat i a les institucions col·laboradores en l’Escola o programa.
 • El tribunal que avalue la tesi disposarà del document d’activitats del doctorand, al fet que es refereix l’article 2.5 d’aquest reial decret, amb les activitats formatives dutes a terme pel doctorand. Aquest document de seguiment no donarà lloc a una puntuació quantitativa però sí constituirà un instrument d’avaluació qualitativa que complementarà l’avaluació de la tesi doctoral.
 • La tesi doctoral s’avaluarà en l’acte de defensa que tindrà lloc en sessió pública i consistirà en l’exposició i defensa pel doctorand del treball de recerca elaborat davant els membres del tribunal. Els doctors presents en l’acte públic podran formular qüestions en el moment i forma que assenyale el president del tribunal.
 • Una vegada aprovada la tesi doctoral, la universitat s’ocuparà del seu arxiu en format electrònic obert en un repositori institucional i remetrà, en format electrònic, un exemplar de la mateixa així com tota la informació complementària que anara necessària al Ministeri d’Educació als efectes oportuns.
 • En circumstàncies excepcionals determinades per la comissió acadèmica del programa, com poden ser, entre unes altres, la participació d’empreses en el programa o Escola, l’existència de convenis de confidencialitat amb empreses o la possibilitat de generació de patents que recaiguen sobre el contingut de la tesi, les universitats habilitaran procediments per a desenvolupar els apartats 4 i 5 anteriors que asseguren la no publicitat d’aquests aspectes.
 • El tribunal emetrà un informe i la qualificació global concedida a la tesi en termes de «apte» o «no apte». El tribunal podrà proposar que la tesi obtinga l’esment de «cum laude» si s’emet en tal sentit el vot secret positiu per unanimitat. La Universitat habilitarà els mecanismes precisos per a la materialització de la concessió final d’aquest esment garantint que l’escrutini dels vots per a aquesta concessió

D’altra banda, cada universitat disposa de normatives específiques que estableixen el procediment regulador per a l’elaboració i defensa de les tesis doctorals en el marc de les mateixes. En particular, aquestes normatives especifiquen els criteris per a la constitució dels tribunals avaluadors de les tesis.

Informació UPV
Informació UV

Normes de Permanència

La nova normativa dels estudis de doctorat de la UPV, aprovada en Consell de Govern de 15 de desembre de 2011, incorpora una referència a la permanència, que reprodueix el previst en el Reial decret 99/2011:

Article 1.

Estructura dels estudis i permanència.

REIAL DECRET 99/2011
 • Els estudis de doctorat s’organitzen mitjançant programes de doctorat, que seran adscrits, amb caràcter general, a l’Escola de Doctorat creada a tal fi. Les propostes de programes de doctorat es formalitzaren des de les estructures de recerca de la universitat a les quals els estatuts de la universitat els confereixen atribucions en estudis de doctorat.
 • La durada dels estudis de doctorat serà d’un màxim de tres anys, a temps complet, a explicar des de l’admissió del doctorand al programa fins a la presentació de la tesi.
 • No obstant açò l’anterior, i prèvia autorització de la comissió acadèmica responsable del programa, podran realitzar-se estudis de doctorat a temps parcial. En aquest cas tals estudis podran tenir una durada de cinc anys des de l’admissió del doctorand al programa fins a la presentació de la tesi.
 • Les possibles excepcions als terminis anteriorment assenyalats es correspondran amb les previsions contemplades en l’article 3 del Reial decret 99/2011 de 28 de gener, i atenent així mateix al que s’haja establit sobre aquest tema en el corresponent programa de doctorat.

Sistema de Garantía de Qualitat

La Universitat Politècnica de València ha establit un Sistema de Gestió de Qualitat d’aplicació a tots els títols oficials de grau, màster i doctorat que s’imparteixen en la UPV (veure annex). L’òrgan responsable d’aquesta gestió és la Comissió de Qualitat de la UPV.

Visite aquesta pàgina per a obtenir més informació sobre el Sistema Intern de Garantia de Qualitat del Programa de Doctorat.

Guía de Bones Pràctiques

La Universitat Politècnica de València ha elaborat una Guia de Bones Pràctiques per a la direcció de tesis doctorals, d’aplicació per a tots els Programes de Doctorat que s’imparteixen en la UPV (veure annex).

Guía de Bones Práctiques

Informació sobre beques

Diferents institucions convoquen beques i ajudes per a la realització de la la tesi doctoral i la formació de l’estudiant dins d’un Grup de R+D+i , així com ajudes de mobilitat per a estudiants de doctorat. Detallem a continuació els principals enllaços a les pàgines amb informació sobre aquestes ajudes:

Ministeri d’Educació Cultura y Esport

Info Beques Ministeri
Es pot trobar informació sobre:

 • Beques del Programa de Formació del Professorat Universitari (FPU) i ajudes de mobilitat associades
 • Préstecs per a realitzar estudis de postgrau de Màster universitari o de Doctorat
 • Ajudes de mobilitat per a estudiants en programes de doctorat amb Esment cap a l’Excel·lència
 • Ajudes de mobilitat d’estudiants per a obtenir l’esment europeu en el títol de doctor

Ministeri d’Economia i Competitivitat

Info Beques
El Programa Nacional de Formació de Recursos Humans, Subprograma de Formació de Personal Investigador, inclou tres línies:

 • Ajudes per a la formació de personal investigador en formació
 • Ajudes per a les matrícules dels programes de doctorat
 • Ajudes per a la realització d’estades breus en altres centres de R+D

Generalitat Valenciana

Programa VALi+d Formacion: Ajudes per a la Contractació de personal investigador en formació de caràcter predoctoral.

La informació sobre les convocatòries realitzades per la pròpia Universitat Politècnica de València pot trobara en la pàgina web del Vicerectorat de Recerca, en l’apartat Recursos Humans en R+D+i:

http://www.upv.es/miw/infoweb/vi/info/7639502005c.html

Tota la informació sobre beques pot trobar-se també en la pàgina web d’Estudis de Postgrau de la Universitat Politècnica de València, secció Doctorat, en l’apartat Beques que redirecciona a la pàgina del Servei d’Alumnat:

http://www.upv.es/entidades/sa/tercerciclo/516903normalc.html

http://www.upv.es/entidades/sa/becas/indexnormalc.html

Dades de contacte del Coordinador

Alfred Peris Manguillot

Departament de Matemàtica Aplicada (edifici 7A, 2º pis)
Universitat Politècnica de València
Camine de Vera, s/n
46022 València
Telf: +34 963877000 ext. 76600
Fax: +34 3877669

Comissió Acadèmica del Programa

 • Alfred Peris Manguillot (Coordinador) (Universitat Politècnica de València)
 • Sergio Segura León (responsable Universitat de València)
 • Juan Carlos Cortés López (Universitat Politècnica de València)
 • Maria Carmen Fernández Rosell (Universitat de València)
 • Rosa Donat Beneito (Universitat de València)
 • Félix Martínez Jiménez (Universitat Politècnica de València)
 • Ana Martínez Pastor (Universitat Politècnica de València)
 • Gabriel Navarro Ortega (Universitat de València)
 • Juan José Nuño Ballesteros (Universitat de València)
 • María Dolores Roselló Ferragud (Universitat Politècnica de València)
 • Juan Ramón Torregrosa Sánchez (Universitat Politècnica de València)

Información institucional Máster Universitario en Investigación Matemática UPV

+ INFO

Información institucional Máster Universitario en Investigación Matemática UV

+ INFO

Inscripción y matrícula Máster UV

+ INFO

Inscripción y matrícula Máster UPV

+ INFO