Skip to main content

COMENTARIS GENERALS

El Treball Fi de Màster és un mòdul obligatori del pla d’estudis que té assignats 18 crèdits ECTS.

Respecte a la dedicació en hores per part de l’alumne, s’entén que cada crèdit ECTS es comptabilitza entre 25 i 30 hores de dedicació

ANÀLISI DEL MÈTODE DE CHEBYSHEV-JACOBI EN LA RESOLUCIÓ NUMÈRICA D’EQUACIONS EL·LÍPTIQUES GENERALS

Dtora. Isabel Cordero Carrión

CONVERGÈNCIA DE SÈRIES DE DIRICHLET

Dtores. José Bonet y Pablo Sevilla

EL MÈTODE AHP APLICAT A LES TELECOMUNICACIONS

Dtor. Julio Benítez López

MÈTODES NUMÈRICS D’ALT ORDRE PER A LLEIS DE CONSERVACIÓ HIPERBÒLIQUES

Dtor. Pep Mulet Mestre
Estudiante: Iván Giménez Palacios

MODEL MATEMÀTIC PER A L’ESTUDI D’ELIMINACIÓ DE TUMORS CANCERÍGENS MITJANÇANT ABLACIÓ

Dtora. Macarena Trujilla

MODELS MATEMÀTICS PER A LA RESTAURACIÓ D’IMATGES

Dtor. Vicente F. Candela Pomares
Estudiante: Jorge Camarero Embuena

PRINCIPIS VARIACIONALS I OPTIMITZACIÓ

Dtores. Vicente Montesinos y Antonio José Guirao

PROBLEMA DEL VALOR PROPI INVERS MATRICIAL

Dtores. Leila Lebtahi Cherouati , Néstor Thome

RELACIÓ ENTRE LA TEORIA DE PUNT FIX I EL TEOREMA DE MIRANDA. APLICACIONS.

Dtor. Jesús García Falset
Estudiante. Francesc Gómez Marín


SOBRE LA CONTINUÏTAT EN L2 D’OPERADORS PSEUDODIFERENCIALES