Skip to main content

SISTEMES D'INFORMACIÓ PRÈVIA, PROCEDIMENTS D'ACOLLIMENT I ORIENTACIÓ ALUMNES DE NOU INGRÉS

La Universitat Politècnica de València (UPV) i la Universitat de València (UV) desenvolupen diferents iniciatives per a donar a conèixer al públic interessat tot el relatiu als estudis oficials de grau i màster, per a cada curs acadèmic. En primer lloc, expliquen en les seues pàgines web amb seccions dedicades al futur alumne, on apareix actualitzada en castellà, valencià i anglès la informació relacionada amb les titulacions, la preinscripció, la matrícula, preguntes freqüents…

A més, ambdues universitats organitzen anualment jornades de portes obertes perquè els estudiants visiten els campus i coneguen els estudis que ací s’imparteixen. Els assistents a aquestes jornades poden portar-se en mà fitxes que contenen la informació de cada títol: objectius formatius, competències professionals, eixides laborals, vies d’accés, perfil de l’estudiant, continuació d’estudis, pràctiques en empreses, estudis en l’estranger i estructura del pla d’estudis.

D’altra banda, ambdues universitats editen guies d’estudis. Els exemplars s’envien per correu als centres d’ensenyament secundari de la Comunitat Valenciana i es reparteixen en mà en la fires del sector de l’educació a les quals assistisquen aquestes universitats, com són els casos de Formaemple@, el Saló de la Formació i l’Ocupació (València); Educ@emplea, el Saló de l’Ocupació i la Formació (Alacant). En tots ells, les universitats instal·len stands propis atesos per personal qualificat de l’Àrea d’Informació que respon a tots els dubtes i consultes.

Per a arribar al gran públic, ambdues universitats contracten al juny i setembre anuncis en la premsa generalista per a donar a conèixer la seua oferta de titulacions. A més d’inserir publirreportatjes en les principals revistes del sector de l’educació, així facilitant de manera transparent dades als mitjans de comunicació que elaboren guies d’universitats, monogràfics i rànquings.

Finalment, el Màster en Recerca Matemàtica ha creat una pàgina web pròpia amb adreça www.investmat.es en la qual també figura tota la informació relativa al màster com a objectius, accés, preinscripció, plans d’estudi, horaris, guies docents, etc.

CRITERIS I CONDICIONS O PROVES D'ACCÉS

L’accés als estudis oficials de Postgrau es pot realitzar des de diferents perfils formatius.

Aquells alumnes que acrediten estar en possessió del títol de Llicenciat en Matemàtiques, Estadística, Física, Química, Informàtica o del títol d’Enginyer, cursaran directament els 60 crèdits del Màster. Accediran també de manera directa els alumnes que acrediten posseir el títol de Grau que de manera natural substituïsca als citats anteriorment.

Per a aquells alumnes que posseïsquen una titulació que no es corresponga amb les anteriors, la comissió acadèmica del Màster requerirà la informació necessària de l’estudiant sobre els coneixements d’aquest i realitzarà una proposta sobre les condicions d’admissió del mateix, establint si escau la tutela que considere acadèmicament adequada.

Se seleccionaran els alumnes usant criteris d’excel·lència acadèmica i acords entre les Universitats receptores i les emissores. Es realitzaran entrevistes personals. Aquells alumnes rebutjats, podran sol·licitar la revisió d’expedient en el departament o universitat coordinadora seguint les normes de dret administratiu. A causa del caràcter internacional que es pretén, s’usarà la pàgina web pròpia del màster i les pàgines web del servei d’estudiants i de l’Oficina de Convergència Europea per a la difusió dels criteris d’admissió, alumnes acceptats i resultat final de la revisió de les reclamacions. Les dues universitats participants publicaran dos períodes de preinscripció disposats temporalment abans i després del període vacacional estiuenc. Addicionalment es podran publicar períodes excepcionals de preinscripció. Aquesta informació també estarà publicada en la web pròpia del màster.

SISTEMES DE SUPORT I ORIENTACIÓ D'ESTUDIANTS

La Universitat Politècnica de València compta amb un sistema d’orientació integrat en l’Institut de Ciències de l’Educació (HISSE) dirigit a tots els alumnes de la Universitat. Aquest sistema d’orientació es duu a terme per psicopedagogs i contempla diferents accions:

 

 • Gabinet d’Orientació Psicopedagog Universitari (GOPU)És un servei especialitzat i confidencial que para esment i assessorament personalitzat a tots els alumnes que ho sol·liciten. Entre els temes que es poden abordar des d’un vessant pedagògic serien: la millora de les tècniques de treball intel·lectual, la metodologia d’estudi universitari, la preparació dels exàmens, així com, la millora del rendiment acadèmic. D’altra banda, des d’un vessant personal es poden treballar el control de l’ansietat i el maneig de l’estrès, superar els problemes de relació, millorar l’autoestima, en definitiva, ajudar al fet que l’alumne se senta bé.
 • Recursos de suportL’ICE compta amb una biblioteca específica amb préstec obert a la comunitat universitària en la qual existeix la possibilitat de consultar un fons de documentació format per llibres, revistes i audiovisuals relacionats amb temes psicològics i pedagògics.
 • Formació permanentEls alumnes de la UPV tenen la possibilitat de participar en tallers específics per a adquirir determinades competències demandades en el marc de l’Espai Europeu d’Educació Superior i que contemplarien la seua formació acadèmica.

  Entre les competències que es treballen estan la presa de decisions, la resolució de problemes, habilitats de gestió de la informació, habilitats socials, treball en equip, lideratge, aprenentatge autònom, entre uns altres.

  Aquests tallers es presenten en dues convocatòries corresponents al títol. Són activitats gratuïtes per als alumnes i les pot convalidar per crèdits de lliure elecció al seu corresponent títol.

 • Formació a demandaLa formació a demanda és una via formativa que disposen els centres per a sol·licitar activitats sobre temàtiques específiques a completar la formació dels seus alumnes.

Els estudiants de la Universitat de València reben informació a través de tots els canals i serveis que la Universitat disposa per als seus estudiants. Tant el DISE que ofereix informació general sobre tots els aspectes de la vida universitària, com el CADE, que ofereix assessorament a l’estudiant en serveis socioculturals, i de dinamització de l’activitat d’associacions i col·lectius, com el OPAL, que ofereix informació sobre inserció laboral dels estudiants, tècniques de cerca d’ocupació, autoocupació, desenvolupament de competències professionals, etc. Aquesta informació és accessible a través de les seues pàgines web: CADE i OPAL. Per la seua banda, la Fundació Universitat-Empresa de València, ADEIT, proporciona informació a estudiants i titulats relativa a formació postgrau, cursos i seminaris, inserció laboral i borsa de treball, que pot consultar-se en la seua pàgina web ADEIT

A tots els estudiants se’ls lliura, en el moment de la matrícula, una Agenda Universitària, particularitzada per a la Titulació, en la qual a més de les funcions habituals d’agenda personal i la informació relativa als estudis i normatives que afecten a l’estudiant (permanència en els estudis, convalidacions, etc.), inclou puntualment en cada curs acadèmic: Calendari Laboral, horaris, Calendari d’exàmens de les convocatòries ordinària i extraordinària, Professors responsables de la docència, Idioma per a docència.

El sistema de tutories que els professors desenvolupen dins de les seues obligacions docents també és un aspecte informatiu que no ha de ser menysvalorat. En el Centre es publiquen els horaris de tutories d’atenció als estudiants de cada professor amb responsabilitat docent en la titulació.

El Servei d’Informació Bibliogràfica posa a la disposició dels estudiants els serveis de Biblioteca i Hemeroteca. La Biblioteca de Ciències, integrada en el Campus de Ciències on se situa la Facultat de Ciències Matemàtiques, ofereix múltiples serveis de suport a l’estudiant. En coordinació amb la Facultat, tots els anys s’actualitza i completa el catàleg de títols disponible per als estudiants. Partint de les peticions dels diferents Departaments s’adquireix la bibliografia bàsica necessària recomanada en les diferents matèries, en la quantitat que es considera suficient per a atendre la demanda. Així mateix, en coordinació amb la Biblioteca, es van renovant els títols que, per l’ús, estan deteriorats i s’amplia el nombre disponible d’aquells títols en els quals es detecta un major nombre de peticions. Es disposa a més d’accés a hemeroteca científica bàsica i de recerca i accés a internet permanent. Tota la bibliografia i hemeroteca es troba informatitzada, de manera que es facilita l’accés a cada títol i la seua disponibilitat.

SISTEMES DE TRANSFERÈNCIA I RECONEIXEMENT DE CRÈDITS

 1. El reconeixement de crèdits en els estudis oficials de Postgrau, requerirà necessàriament que el sol·licitant s’inscriga en el programa corresponent, de manera que, atenent a les condicions acadèmiques acreditades conforme als criteris que seguidament s’assenyalen, puguen determinar-se els crèdits que en cada cas procedisca reconèixer.
 2. Els sol·licitants de reconeixement de crèdits hauran d’acreditar alguna de les següents condicions:

 

 1. Haver superat els estudis conduents a l’obtenció un títol oficial de Màster expedit per una Universitat estrangera i haver sigut denegada expressament la seua homologació per l’equivalent títol espanyol de Màster en la UPV. En cas d’obtenir l’homologació podran accedir directament als estudis de doctorat.
 2. Posseir estudis universitaris requerits per a l’accés als estudis de Postgrau, en els quals quede acreditada la superació de matèries coincidents de segon cicle amb les incloses en el pla d’estudis del Màster corresponent, sempre que aquest tinga més de 60 crèdits. L’obtenció del títol de Màster suposarà necessàriament la superació de 60 crèdits del pla d’estudis. Excepcionalment, podrà tenir-se en compte el reconeixement d’assignatures de primer cicle quan aquestes siguen considerades equivalents a les assignatures de segon cicle per les Comissions Acadèmiques corresponents.
 3. Haver cursat estudis de Doctorat en el marc del que es disposa en el Reial decret 778/98 de 30 d’abril o normes anteriors.En el supòsit de posseir el Diploma d’Estudis Avançat segons el regulat en el citat Reial decret o situació acadèmica equivalent, establida en anteriors regulacions, l’accés als estudis oficials de doctorat contemplat en el Reial decret 56/2005 es realitzarà directament, considerant-se compliments, només a aquests efectes, els requisits acadèmics d’admissió fixats en l’article 10.3 del mateix.Per a l’obtenció del títol de Màster dels qui es troben en el supòsit indicat en el paràgraf anterior, aquests hauran de superar els crèdits necessaris per a poder obtenir el títol de Màster una vegada aplicat el reconeixement de crèdits corresponent, atenent als estudis aportats.
 4. Haver superat els estudis conduents a l’obtenció un títol propi de Postgrau expedit per una universitat espanyola. Excepcionalment podran concedir-se reconeixements de crèdits si es tracta d’estudis parcials i aquests corresponen a mòduls complets del pla d’estudis del títol propi.
 5. Posseir una experiència professional acreditada, en l’àmbit del Màster corresponent que siga considerada amb entitat i rellevància suficient per a açò.

En el procés de reconeixement de crèdits en les diferents assignatures no podrà admetre’s un valor superior al 25 % en el quocient entre la diferència entre crèdits reconeguts menys superats dividit pels superats, a igualtat de descriptors en les matèries comparades.