Skip to main content

DISTRIBUCIÓ DEL PLA D’ESTUDIS EN CRÈDITS ECTS PER TIPUS DE MATÈRIA

Tipus de materiaCrèdits
Formaciò bàsica0
Obligatories18
Optatives24
Pràctiques externes0
Treball de fi de màster18
Total60

EXPLICACIÓ GENERAL DEL PLA D’ESTUDIS

El Màster que es presenta està format per tres mòduls:

El primer obligatori 18 crèdits. El segon optatiu de 24 crèdits i el tercer de 18 crèdits corresponent al treball fi de màster.

Mòdul Obligatori

En el mòdul obligatori es cursen les següents assignatures:

  • Iniciació a la investigació matemàtica (3 crèdits, impartida en la UV).
  • Fundaments de matemàtica avançada (6 crèdits, impartida en la UV).
  • Eines metodològiques de la recerca matemática (3 crèdits, impartida en la UPV).
  • Modelització matemàtica en la indústria (6 créditos, impartida en la UPV)

Aquest mòdul es completarà durant el primer quadrimestre. En finalitzar aquest, una de les activitats principals és la celebració d’un Minicongres intern juntament amb estudiants del Programa de Doctorat.

Mòdul Optatiu

El segon mòdul, l’optatiu, consta de dues intensificacions:

    • Intensificación matemática fundamental:

1. Seminari d’Àlgebra UV
2. Seminari d’Anàlisi Matemàtica UV
3. Anàlisi Matemàtica i Aplicacions UV
4. Seminari de Geometria i Topologia UV
5. Sistemes dinàmics discrets, caos i fractals UPV
6. Topologia Descriptiva. Aplicacions UPV
7. Espais de funcions i aproximació UPV
8. Operadors entre espais de funcions analítiques o diferenciables UPV
9. Convexitat i Optimització UPV

    • Intensificacin matemàtica aplicada:

1. Fonaments Geomètrics del disseny amb ordinador UV
2. Seminari de Matemàtica Aplicada UV
3. Mètodes numèrics per a la resolució de sistemes d’equacions UPV
4. Equacions Diferencials Aleatòries i Aplicacions UPV
5. Estructures Asimètriques Topològiques i Fuzzy: Aplicacions UPV
6. Mètodes algebraics i les seues aplicacions UPV
7. Tractament de Senyals i Imatges Digitals Mitjançant Wavelets UPV
8. Xarxes neuronals i algorismes genètics UPV.

Totes les assignatures són de 3 crèdits cadascuna. Cada estudiant deu triar 8, no necessàriament 7 de la mateixa intensificació.

Treball Fi de Màster

El tercer i últim mòdul consta de 18 crèdits en una única matèria que consisteix en la realització d’un treball fi de màster.

GUÍES DOCENTS DE LES ASIGNATURES IMPARTIDES A LA UPV

GUÍES DOCENTS DE LES ASIGNATURES IMPARTIDES A LA UV

Atès que la proposta de Màster es realitza per la Universitat de València i per la Universitat Politècnica de València, i encara que existeix disponibilitat absoluta d’aules, ordinadors i material bibliogràfic en les dues universitats per a poder impartir totes les assignatures oferides, els horaris es confeccionen perquè l’alumne no haja de traslladar-se d’un campus a un altre en el mateix dia.

DISTRIBUCIÓ TEMPORAL

PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE LA MOVILITAT

En el màster Investmat en coordinació amb el Vicerectorat de Relacions Institucionals i Intercanvi Acadèmic de la UPV i el Vicerectorat de Relacions Internacionals de la UV anualment s’establiran els objectius anuals en matèria de mobilitat d’estudiants d’intercanvi, i els indicadors que s’utilitzaran per als mateixos.

Per a cada any natural, aquests objectius són comunicats els centres que imparteix el títol de la UPV i en la UV en la reunió de coordinació de responsables que es realitza abans de l’inici de l’any (Desembre). Al juliol es realitza una altra reunió de coordinació, en la qual es revisen els indicadors, la seua adequació als objectius establits, els problemes detectats i es proposen mesures correctores de ser necessàries. Els resultats i indicadors finals, després de l’aplicació de les mesures correctores són presentats, analitzats i discutits en la reunió de desembre, prèviament a la revisió dels objectius per al pròxim any.

Encara que la gestió administrativa i econòmica de beques i acords es realitza de manera centralitzada des de les Oficines de Programes/Relaciones Internacionals d’Intercanvi els responsables de mobilitat del màster, establiran la seua pròpia política d’acords, convocatòries, viatges de professors i altres actuacions per a dur a terme els seus objectius. Des de la OPII/*ORI se’ns proporcionaran eines per a monitoritzar la seua situació en temps real, accés a l’històric de les seues activitats de mobilitat, i informació sobre les activitats que desenvolupen altres responsables de mobilitat de la UPV/UV.

Aquesta informació també es proporciona per a cadascuna de les institucions sòcies. Es potencia la disponibilitat horitzontal d’informació amb la finalitat de que cada responsable puga detectar i aprofitar les sinergies existents. Les OPII/ORI coordinen les activitats que involucren a més d’un responsable, així com proporciona suport a activitats específiques.

Les eines de gestió estan basades en aplicacions web que permeten la gestió informàtica per als principals tipus d’usuaris: responsables de mobilitat, alumnes enviats i alumnes rebuts.

Addicionalment a les dues reunions de coordinació anuals, es realitzen reunions tècniques mensualment entre els Vicerectorats, OPII/ORI i responsables de mobilitat, amb l’objectiu d’analitzar problemes, elaborar propostes de millora i coordinar altres accions comunes relacionades amb la mobilitat: gestió d’allotjaments, classes d’espanyol, docència en anglès, programa Mentor d’alumnes-tutor, …

El sistema de reconeixement i acumulació és el mateix que el detallat en la secció de “Accés>Sistema de transferència y reconeiximent de crédits”.